Balie
Orde van Advocaten
- Stafhouder
- Oud-Stafhouders
- Raad van de orde
- Administratieve diensten
- Jonge Balie
Bibliotheek
Stagiairs
Erelonen
Balie  >  Orde van Advocaten  >  Jonge Balie

Samenstelling Jonge Balie 2016-2017


Voorzitter: mr. Meindert Gees
Ondervoorzitter: mr. Kenny Decruyenaere
Secretaris: mr. Paulien Tanghe
Penningmeester: mr. Bram Van Den Bunder

Verantwoordelijke stagiairs: Anne-Sophie Devolder

Bestuursleden: Sofie Demeulemeester, Jérémy Théry, Joke Vancoppernolle, Maxim Mittenaere, Daphné Nachtergaele

 

 

CONTACT:

Burg. Nolfstraat 10A
8500 Kortrijk
Website: http://www.cjbkortrijk.be/

E-mail: info@cjbkortrijk.be


Standreglement Conferentie Jonge Balie Kortrijk

1. Doel en activiteit van de Conferentie

Art. 1.1

De Conferentie stelt zich tot doel:

-     Het trefpunt bij uitstek te zijn van alle advocaten van de Kortrijkse Balie.

-     De integratie van de advocaten-stagiairs binnen de Balie te bevorderen en voor hun praktische  beroepsvorming te helpen instaan.

-     De problemen die de jonge advocaten bekommeren te onderzoeken en gezamenlijk de passende oplossingen uit te werken of voor te stellen.

-     De public relations van de Kortrijkse Balie te verzorgen.

 

Art. 1.2

Het Bestuur van de Conferentie oordeelt vrij over de wijze waarop het doel van de Conferentie moet worden bereikt.Het Bestuur zal nochtans jaarlijks in oktober of november de Plechtige Openingsconferentie organiseren, waarop een gewoon lid van de Balie de openingsrede zal houden en waarop naast advocaten, magistraten en griffieverantwoordelijken ook vertegenwoordigers van de Belgische en buitenlandse zusterconferenties zullen uitgenodigd worden, alsook personaliteiten buiten de rechtswereld.

 

2. De leden van de Conferentie

 

Art. 2.1

Alle advocaten-stagiairs en alle advocaten die minder dan 15 jaar inschrijving op het Tableau van de Orde tellen, zijn van rechtswege gewoon lid van de Conferentie.

Alle overige advocaten en alle magistraten worden lid van de Conferentie door het storten van de jaarlijkse bijdrage.

 

Art. 2.2

De bijdrage, te betalen door de leden van de Conferentie, wordt jaarlijks vastgesteld door het Bestuur. Pas na betaling van deze bijdrage kan genoten worden van het gunsttarief voor activiteiten.

3. De Algemene Vergadering

 

Art. 3.1

De Algemene Vergadering wordt gevormd door alle gewone leden van de Conferentie en vergadert op de plaats, dag en uur bepaald door het Bestuur.

Het Bestuur maakt het Bureau uit van de Algemene Vergadering.

 

Art. 3.2

De Algemene Vergadering van de Conferentie wordt minstens één maal per jaar bijeengeroepen.

 

Art. 3.3

Buiten de jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering kan een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen worden op schriftelijk verzoek van minstens 15 gewone leden of minstens de helft van de Bestuursleden.

 

Art. 3.4

De uitnodiging voor de algemene vergadering gebeurt via elektronische weg, minstens 10 dagen op voorhand, telkens met vermelding van de agenda.

Buiten de agenda mogen geen andere punten ter stemming worden voorgelegd.

 

Art. 3.5

De stemmingen zijn geheim en gebeuren in principe bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige leden.

Voor het wijzigen van dit standreglement, het afzetten van een bestuurslid wegens zwaarwichtige redenen of het uitsluiten van een gewoon lid dient de helft van de gewone leden aanwezig te zijn en dient er een tweederdemeerderheid te zijn in stemmen. Indien de helft van de leden niet aanwezig is wordt de vergadering dadelijk in voortzetting gesteld op een latere datum zonder nieuwe schriftelijke verwittiging, waarbij er enkel een tweederdemeerderheid in stemmen dient te zijn van de aanwezige leden.

 
4. Het Bestuur van de Conferentie

 

Art. 4.1

De Stafhouder van de Orde is van rechtswege Erevoorzitter van de Conferentie, evenwel zonder beslissingsbevoegdheid.

 

Art. 4.2

Het Bestuur van de Conferentie telt 10 leden: een Voorzitter, een Ondervoorzitter, een Secretaris, een Penningmeester en 6 Bestuursleden, die collegiaal de residuaire bevoegdheid bezitten en bij gewone meerderheid beslissen. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

 

Art. 4.3

De Voorzitter vertegenwoordigt de Conferentie, zit haar activiteiten voor en stimuleert ze. De Voorzitter bezit het initiatiefrecht tot bijeenroeping van het Bestuur en de Algemene Vergadering, neemt het dagelijks bestuur van de Conferentie waar en heeft het recht tot inzage van alle bescheiden die de Conferentie raken.

 

Art. 4.4

De Penningmeester int de jaarlijkse bijdragen en inschrijvingsgelden voor activiteiten van de Conferentie en staat in voor het debiteurenbeheer. De Penningmeester centraliseert verder alle geldverrichtingen, houdt zorgvuldig een register bij, brengt regelmatig financieel verslag uit aan het Bestuur en brengt jaarlijks verslag uit aan de Algemene Vergadering.

 

Art. 4.5

De Secretaris voert op verzoek van de Voorzitter de briefwisseling en maakt verslag van de bestuursvergaderingen.

 

Art. 4.6

Het Bestuur mag aan bepaalde leden van de Conferentie bijzondere opdrachten toevertrouwen die te allen tijde herroepbaar zijn.

 

5. De verkiezing van het Bestuur van de Conferentie

 

Art. 5.1

De leden van het Bestuur van de Conferentie worden tweejaarlijks verkozen door de Algemene Vergadering, tijdens de laatste maand die het einde van het gerechtelijk jaar voorafgaat.

 

Art. 5.2

Verkiesbaar als Bestuurslid zijn alle gewone leden van de Conferentie, met uitzondering van de ontslagnemende Bestuursleden die 3 opeenvolgende mandaten hebben bekleed in het Bestuur van de Conferentie.

 

Art. 5.3

Ontslagnemende Bestuursleden die een nieuw mandaat wensen op te nemen in het nieuwe Bestuur en die voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, worden bij voorrang herverkozen als Bestuurslid in het nieuwe Bestuur.

Het Bestuur van de Conferentie bericht de gewone leden van de Conferentie 10 dagen voor het plaatsvinden van de verkiezingen van de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor het overige aantal vacante mandaten.

 

Art. 5.4

De gewone leden van de Conferentie die zich wensen kandidaat te stellen voor een bestuursmandaat, dienen de Voorzitter van dit voornemen schriftelijk op de hoogte te brengen uiterlijk 3 dagen voor de verkiezingen.

 

Art. 5.5

De Voorzitter onderzoekt of alle kandidaturen aan de voorwaarden van de verkiesbaarheid beantwoorden en laat dit in ontkennend geval weten aan de betrokkenen.

 

Art. 5.6

Wanneer er onvoldoende kandidaten zijn, worden alle gewone leden van de Conferentie, die aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen, geacht kandidaat te zijn.

 

Art. 5.7

De verkiezingen gebeuren via stemopneming op de rechtbank. Er kan enkel ter plaatse gestemd worden en niet bij volmacht.

Er worden stembrieven opgesteld, waarop de kandidaten alfabetisch gerangschikt staan.

Er kan minstens gedurende 4 uur gestemd worden.

 

Art. 5.8

Alle gewone leden van de Conferentie zijn stemgerechtigd.

 

Art. 5.9

Plaats, dag en uur van de verkiezingen worden bepaald door het Bestuur en minstens 10 dagen op voorhand ter kennis gebracht van de stemgerechtigden via elektronisch, schriftelijk dan wel ad valvas bericht.

 

Art. 5.10

Om geldig te stemmen, moet de stemgerechtigde evenveel stemmen uitbrengen als er vacante mandaten zijn.

Indien er in totaal slechts 10 kandidaten zijn, worden deze automatisch verkozen als het nieuwe Bestuur.

 

Art. 5.11

De stafhouder, of een plaatsvervanger van de stafhouder, zal aanwezig zijn bij het nazien van de geldigheid van de uitgebrachte stemmen en bij het tellen van de geldig uitgebrachte stemmen.

De bekendmaking van het kiesresultaat gebeurt in het openbaar op de Algemene Vergadering door voorlezing door de Voorzitter of Ondervoorzitter van het ontslagnemend Bestuur en in aanwezigheid van de Stafhouder of zijn vervanger. Het kiesresultaat wordt naderhand ook bekendgemaakt via de website van de Conferentie.

 

Art. 5.12

Het Bestuur beslecht alle betwistingen die zouden ontstaan naar aanleiding van de verkiezingen.

 

Art. 5.13

Worden als Bestuursleden opgenomen, naast de ontslagnemende Bestuursleden die een nieuw mandaat opnemen, de advocaten of advocaten-stagiairs die de meeste stemmen behaalden en hun mandaat aanvaarden. Indien er een ex aequo is voor het laatste te begeven mandaat, is de oudste naar rangorde op het tableau verkozen.

Er kunnen slechts twee advocaten behorende tot één associatie lid zijn van het Bestuur. Per verkiezing kan slechts één advocaat per associatie verkozen worden in het Bestuur. Indien twee advocaten behorende tot één associatie kandidaat zijn en beiden voldoende stemmen halen om verkozen te worden, is degene met de meeste stemmen verkozen.

 

Art. 5.14

Kan een Bestuurslid zijn mandaat niet voleindigen, dan wordt binnen de maand door de overblijvende leden van het Bestuur de Algemene Vergadering bijeengeroepen om in de vervanging te voorzien voor de overblijvende ambtstermijn.

 

Art. 5.15

De verkozen Bestuursleden verkiezen binnen de maand na de verkiezing de functies van Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris en Penningmeester.

Verkiesbaar voor de functie van Voorzitter zijn, met uitzondering van de ontslagnemende Voorzitter, de gewone leden van de Conferentie die gedurende minstens 2 jaar een mandaat hebben bekleed in het Bestuur van de Conferentie.

 

Art. 5.16

In geval van vacature van het Voorzitterschap wordt het waargenomen door de ondervoorzitter.

 

Art. 5.17

Elk bestuurslid voltooit zijn mandaat zonder inachtneming van de grens bepaald door artikel 2.1.

 

6. Varia

 

Art. 6.1

Voor al hetgeen in dit standreglement niet werd geregeld, ligt de beslissingsmacht bij het Bestuur.

 

Art. 6.2

Deze standregels zijn in voege getreden op 1 juli 2011 na goedkeuring op de Algemene Vergadering van 27 juni 2011.