Balie
Orde van Advocaten
Bibliotheek
Stagiairs
Erelonen
- Richtlijnen
- Betwisting
- Reglement
Balie  >  Erelonen  >  Betwisting

Behoudens de afhandeling door de rechtbank, bestaan er binnen de raad van de Orde drie mogelijkheden tot oplossing van dergelijke geschillen:

 

 

1.       verzoening inzake erelonen : de advocaat of de cliënt kunnen een verzoek tot oproeping in verzoening richten aan de stafhouder of het secretariaat van de balie. De partijen worden dan schriftelijk uitgenodigd voor een tegensprekelijke behandeling in raadkamer, met inachtneming van een oproepingstermijn van 8 dagen.

 

De partijen kunnen zich ook zonder voorafgaande formaliteiten samen aanbieden op de zitting van een verzoeningskamer. Deze zetelt tweewekelijks op woensdag van 11u00 tot 12u00 in de raadzaal (Gerechtsgebouw I, Burg. Nolfstraat 10a 8500 Kortrijk).

 

Indien een akkoord wordt bereikt, wordt daarvan ter zitting een akte opgesteld en ondertekend door de partijen, die elk een exemplaar ontvangen.

 

 

2.       advies inzake erelonen : de advocaat en de cliënt kunnen gezamenlijk een verzoek tot advies richten aan de stafhouder of het secretariaat van de balie. De partijen worden dan schriftelijk uitgenodigd voor een tegensprekelijke behandeling, met inachtneming van een oproepingstermijn van acht dagen. Indien een partij niet verschijnt of niet vertegenwoordigd is, wordt de zaak bij verstek behandeld, zonder dat verzet mogelijk is.

 

Na neerlegging van de dossiers en sluiting van het debat zal de commissie binnen de maand een gemotiveerd advies verlenen. Het secretariaat stuurt een voor eensluidend verklaard afschrift van het advies toe aan de partijen. Het advies is niet bindend en mag door elke partij in rechte worden aangewend.

 

Indien tijdens de behandeling een akkoord wordt bereikt, wordt daarvan ter zitting een akte opgesteld en ondertekend door de partijen, die elk een exemplaar ontvangen.

 

Let wel: het betreft hier advies dat wordt gegeven naar aanleiding van een betwisting inzake ereloon ; voorafgaand advies is niet mogelijk!!

 

 

3.       arbitrage : de advocaat en de cliënt kunnen het geschil laten beslechten door een arbitragecollege. Dit college beslist in laatste aanleg. Dit betekent dat tegen de beslissing geen hoger beroep meer mogelijk is.

 

De advocaat of de cliënt legt hiertoe een chronologisch gerangschikt dossier neer op het secretariaat en ondertekent het ontwerp van arbitrageovereenkomst. Het secretariaat zendt dan onmiddellijk het verzoek tot arbitrage en het ontwerp van arbitrageovereenkomst per aangetekende brief aan de cliënt/advocaat. Bij gebreke van terugzending van de ondertekende arbitrageovereenkomst binnen de 14 dagen, wordt de cliënt/advocaat geacht niet in te stemmen met de arbitrageprocedure.

 

Na ontvangst van het akkoord van de cliënt/advocaat wordt er naar gestreefd zo spoedig mogelijk het geschil te beslechten door een arbitrale uitspraak.